Výrobní faktory, dělba práce a trh


VÝROBNÍ FAKTORY

Jsou to zdroje statků a služeb. Patří mezi ně:
ž   přírodní zdroje (lesy, půda, vzduch, nerostné suroviny)
ž   práce (vynaložení fyzické a duševní energie člověka na získání statků a služeb)
ž   kapitál – všechny kapitálové statky (hmotné i nehmotné), které slouží k produkci statků a služeb
 
Finanční kapitál– peníze, nejsou výrobním faktorem, ale slouží k jejich získání
 
Kapitál v podniku– bývá označován jako majetek, dělí se na:
ž   dlouhodobý (nemění svou formu během svého působení v podniku, ale opotřebovává se)
ž   krátkodobý (mění svou formu, i několikrát, spotřebovává se)
blok, tablet a svíčka.jpg 
Hospodaření= způsob, jakým nakládáme s prostředky, které máme k dispozici, abychom dosáhli užitku
Naše potřeby= hospodařit efektivně
 
 
Koloběh ekonomiky = v rozvinuté společnosti není možné, aby každý člověk vykovával všechny činnosti -> proto vznikla specializace. Výsledky své práce lidé směňují, za peníze, které následně vyměňují za statky nebo služby, které potřebují.

DĚLBA PRÁCE

Forma spolupráce, na níž se různí účastnící (jednotlivci, firmy) podílí různými činnosti, cílem je vyšší produktivita práce, nižší náklady a lepší technologické možnosti.
 
1.       specializace– zaměření se na jeden druh činnosti, specializovaní pracovníci vyprodukují víc statků a služeb a ve vyšší kvalitě
2.       kooperace– spolupráce mezi podniky nebo specializovanými lidmi
dvoubarevná kalkulačka.jpg

TRH

Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou, firmy tvoří nabídku, zákazníci poptávku.
 
Tržní mechanismusje snaha lidí uspokojit své potřeby, vyvolává zájem o statky a služby, kupující chce koupit co nejlevněji, prodávající chce prodat co nejdráž.
Tržní rovnováha= nastává v případě, že se poptávané množství rovná nabízenému množství. Jedná se však jen o ideální stav, který nemůže v tržních podmínkách nastat, neboť na trhu existuje přebytek (nabídka > poptávka) nebo nedostatek (nabídka < poptávka).
 
POPTÁVKAje ochota a schopnost spotřebitelů kupovat za určitou cenu, určité množství zboží, poptávané množství závisí na ceně (čím bude cena vyšší→ nižší poptávané množství).
NABÍDKAje ochota a schopnost prodávajících nabízet/poskytnout za určitou cenu určité množství zboží, vytváří ji firmy, podniky.
Konkurenceje pilíř tržního systému, působí na straně nabídky i poptávky, je to soutěž mezi dvěma a více subjekty.